QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 11/09/2020
Nội dung: - Dự Lễ ra mắt và nói chuyện với CLB Doanh nghiệp, doanh nhân Tân Hồng.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Tân Hồng
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH