QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 725 KB)
1267-CVTU.signed.pdf725 (Kbytes)
Ngày: 16/09/2020
Nội dung: - Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT Văn phòng Tỉnh ủy
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Có Thư mời kèm theo; LĐ VPTU; PTH; PKT-XH