QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 21/09/2020
Nội dung: - Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT B-BTGTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Có Kế hoạch kèm theo; PKT-XH