QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 52 KB)
4122-CVVPTU (K) - Moi Hop TBVK LAN 5.doc52 (Kbytes)
Ngày: 04/09/2020
Nội dung: - (Đình lại) Họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XI (lần 01).
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - Có Thư mời kèm theo