QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 30/10/2020
Nội dung: - Dự Tập huấn chuyên đề Tài chính, kiểm tra Công đoàn năm 2020.
Thời gian: - 01 ngày, 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT B1-NVH LĐ Tỉnh
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường