QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/10/2020
Nội dung: - Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTGTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: