QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/09/2020
Nội dung: - Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì:
Thành phần: - LĐ BTCTU (do Ban mời); LĐ VPTU; Trưởng, phó các phòng: Tổng hợp; KT-XH; HC-LT; QT; TCĐ