QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 03/09/2020
Nội dung: - Dự Hội nghị trực tuyến tháng 8/2020 công tác xây dựng Đảng.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTCTU
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: