QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 572 KB)
4173-CVVPTU.signed.pdf572 (Kbytes)
Ngày: 25/09/2020
Nội dung: - Họp Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền, tôn giáo Tỉnh.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: - Thành viên BCĐ; PTH (Có Thư mời kèm theo)