QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 03/09/2020
Nội dung: - Dự cuộc kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH Khối MTTQ và ĐT Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: