QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 15/09/2020
Nội dung: - Dự Tọa đàm tình hình kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Tháp Mười
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH