QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 24/09/2020
Nội dung: - Hội nghị Đảng ủy Quân sự Tỉnh Quý 3 năm 2020.
Thời gian: - 15 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT BCH Quân sự Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Minh Ngọc; PTH