QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 18/09/2020
Nội dung: - (Bổ dung) Dự Tọa tàm trực tuyến "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTGTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: