QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/09/2020
Nội dung: - Hội nghị trực tuyến lần thứ 1 về xây dựng Tầm nhìn chiến lược Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - PKT-XH