QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 04/10/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Gặp gỡ các Hội quán tại Châu Thành.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Châu Thành
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH