QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 14/10/2020
Nội dung: - Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT số 27, Lý Thường Kiệt
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Thành viên Tiểu ban Phục vụ (theo Quyết định 1089, 1237-QĐ/TU); các đ/c Phạm Thiện Nghĩa, Đoàn Tấn Bửu, Nguyễn Ngọc Thương, Nguyễn Thanh Hải; LĐVPTU