QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 25/09/2020
Nội dung: - Nói chuyện chuyên đề với ngành Văn hóa, chủ đề Thuần khiết như hồn Sen.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH