QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (1, 502 KB)
4177-CVVPTU.signed.pdf502 (Kbytes)
Ngày: 29/09/2020
Nội dung: - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đột xuất).
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - LĐ VPTU; PTH; PKT-XH