QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 30/09/2020
Nội dung: - Họp trực tuyến UBND Tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại VP UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng; Đ/c Nguyễn Văn Dương
Thành phần: