QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 24/09/2020
Nội dung: - (Đình lại) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đột xuất).
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại PH BTVTU
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Có Thư mời riêng; LĐ VPTU; PTH; PKT-XH