QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại: (8, 33161 KB)
1272-CVTU HNTU 21 (Tinh).signed.pdf594 (Kbytes)
1272-CVTU (Kem DS HN TU 21).xls1009 (Kbytes)
1- CTr Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 21 (a Ngoc gop 3).doc41 (Kbytes)
28-BCBCSD.pdf29925 (Kbytes)
29BC-BCSD2020 - BC kiem diem cua BCSD ve thuc hien Chuong trinh hanh dong cua TU.pdf687 (Kbytes)
30BC-BCSD2020 - Uoc thu chi NSNN 2020 va dinh huong du toan thu, chi NSNN 2021.pdf376 (Kbytes)
30BC-BCSD2020 - PL Uoc thu chi NSNN 2020 va dinh huong du toan thu, chi NSNN 2021.xlsx37 (Kbytes)
48TTr-BCSD2020 kinh te xa hoi 9 thang.pdf492 (Kbytes)
Ngày: 18/09/2020
Nội dung: - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X lần thứ 21.
Thời gian: - 7 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT Tỉnh ủy
Người chủ trì: - Thường trực Tỉnh ủy
Thành phần: - Có Thư mời và tài liệu kèm theo; LĐ VPTU; PTH; PKT-XH