QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 02/10/2020
Nội dung: - (Dời từ ngày 01/10 qua) Dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9/2020 công tác xây dựng Đảng.
Thời gian: - 8 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTCTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: