QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 08/10/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Dự họp góp ý nội dung phóng sự "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nhiệm kỳ 2015-2020".
Thời gian: - 13 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại HT A - BTGTU
Người chủ trì:
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường