QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 03/09/2020
Nội dung: - (Bổ sung) Họp giao ban Lãnh đạo Văn phòng tháng 9/2020.
Thời gian: - 14 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại PH TTTU
Người chủ trì:
Thành phần: - LĐ VPTU; Cán bộ chủ chốt VPTU