QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 27/10/2020
Nội dung: - Gặp gỡ báo chí trong và ngoài Tỉnh thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT UBND Tỉnh
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong
Thành phần: - Đ/c Lê Thị Kim Loan; đ/c Đoàn Tấn Bửu