QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 29/10/2020
Nội dung: - Dự Lễ ra mắt Ngư Hưng Hội quán.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại huyện Tháp Mười
Người chủ trì: - Đ/c Lê Quốc Phong; đ/c Phạm Thiện Nghĩa
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Hùng Cường; PKT-XH