QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 01/10/2020
Nội dung: - (Dời lên sáng 02/10) Dự Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020.
Thời gian: - 14 giờ
Địa điểm: - Tại HT BTCTU
Người chủ trì: - Đ/c Nguyễn Tôn Hoàng
Thành phần: