QUẢN LÝ LỊCH CÔNG TÁC


Những tài liệu hiện tại:
Hiện tại không có file tài liệu nào.
Ngày: 21/09/2020
Nội dung: - Tiếp và làm việc với Đài PT và TH Đồng Tháp.
Thời gian: - 8 giờ 30 phút
Địa điểm: - Tại Phòng khách Tỉnh ủy
Người chủ trì: - Đ/c Lê Minh Hoan
Thành phần: - PKT-XH